ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان ترور کردحتی هدف بلندپروازانه “شینزو آبه” برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشده است. اما «آبه» یک آدم بود و وجود نظام، نهادها و قوانین در ژاپن اجازه نمی دهد رویاهای سرزمین خورشید با مرگ یک شخصیت خاموش شود.