کارشناس: گنبد مسجد عباسی باید بازسازی شودحجم و کیفیت مداخلات در گنبد مسجد جامع عباسی را می توان کلیسای جامع کوتایسی دانست که بیشتر به کلیسای جامع باگراتی در گرجستان معروف است.