کشف فسیل غول پیکر موزاسور در مراکشفسیل موزاسور تازه کشف شده در مراکش که Thalassotitan atrox نام داشت، آرواره ها و دندان های بزرگی شبیه اورکا داشت. موساسورها (Mosasauridae) نام خانواده‌ای از راسته فلس‌ها و خویشاوندان مارها و مارمولک‌ها بود.