کودتا در چین را می بینید؟ / گزارش حبس خانگی شی جین پینگدر میان گزارش‌های تایید نشده مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور چین در بازداشت خانگی است، شی جین پینگ به موضوع داغ توییتر تبدیل شد. بر اساس این گزارش ها، رئیس جمهور چین توسط ارتش آزادیبخش خلق از قدرت برکنار شد و در حصر خانگی به سر می برد. همچنین گزارش هایی مبنی بر لغو تمامی قطارها و اتوبوس ها از پایتخت چین منتشر شده است. شایعه عزیمت کاروان ۸۰ کیلومتری خودروهای نظامی به پکن نیز در توییتر دیده می شود.