کی روش: من هم می گویم خدا را شکر یک بازی مقابل انگلیس داریم / ممنون اسکوچیچمن از بازیکنانی که به ما کمک کردند تا در این راه، جام جهانی باشیم، احترام و تشکر می کنم. من از اسکوچیچ و دستیارانش برای کسب این موفقیت تشکر می کنم. امروز مسئولیت ما تغییر وضعیت، بهبود و همیشه جلو رفتن است.