گسترش جعل و کلاهبرداری در دانشگاه ها/ «بعضی استاد راهنما خودشان پایان نامه می نویسند و از دانشجویان پول می گیرند»وی ادامه داد: در یک دانشگاه معتبر و شناخته شده، برخی از اساتید راهنما به جای دانشجو، پایان نامه می نویسند و هزینه آن را از دانشجویان دریافت می کنند، در واقع دانشجو بدون هیچ تلاشی و صرفاً برای پرداخت هزینه، صاحب یک پایان نامه حاضر و آماده شده است که این پایان نامه را به عهده دارد. توسط استاد تکمیل شده است، جالب است که این موضوع چندان مخفی نیست.”