گوینده پرونده نجومی تبرئه شد

یاشار سلطانی، روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر موقعیت یابی توقیف شده ساختار نیوز کدام ممکن است پرونده املاک نجومی را آشکار کردن کرد، پس اجتناب کرده اند ۵ سال تبرئه شد.

گوینده پرونده نجومی تبرئه شد

یاشار سلطانی، روزنامه نگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر موقعیت یابی توقیف شده ساختار نیوز کدام ممکن است پرونده املاک نجومی را آشکار کردن کرد، پس اجتناب کرده اند ۵ سال تبرئه شد.

تأمین: بهتر از ها