یکشنبه در افغانستان عید فطر گفتن شدسالن دادگاه برتر طالبان فردا (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت) را عید سعید فطر گفتن کرد.