۹ مخرج مشترک ویرانگر | خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس؛ نظر؛ محسن مهدیان: رئیس معظم انقلاب در دیدار همراه خود دانشجویان فرمودند کدام ممکن است برای مطالبه‌گری  مراقبت کنید همراه خود دشمن مخرج مشترک پیدا نکنید. با این حال در مراقبت اجتناب کرده اند این مخرج مشترک شوم چه باید کرد؟

این ۹مورد را مرور کنیم:

یکم. مطالبه‌گری  بی‌مبنا: مانترا عدالتخواهی را چه‌کسی {در این} عصر به بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد کشاند؟ امام خمینی(ره) همراه خود تعیین کنید‌گیری انقلاب. پس پیگیری چنین ارزشی را هم باید اجتناب کرده اند مکتب امام گرفت. همراه خود این دلیل مورد نیاز است پیش اجتناب کرده اند مطالبه‌گری‌، نظام اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی انقلابی‌مان را آسانسور کنیم. نسبت ولایت همراه خود عدالتخواهی. نسبت قوانین همراه خود عدالتخواهی. نسبت مصلحت همراه خود عدالتخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

در هر مورد دیگر عدالتخواهی شبه‌مارکسیستی هر دو عدالتخواهی خوارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحجرانه، در دامن مخرج مشترک همراه خود دشمن خواهد نشست.

دوم. مطالبه‌گری خم شده: مطالبه‌گری کدام ممکن است در آن اخلاق رعایت نشود، با بیرون تردید همسفره همراه خود شیطان است؛ ولو همراه خود نیت‌های خیرخواهانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی باشد. روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنای مطالبه‌گری  انقلابی همین اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریعت است. {کسی که} بی‌اعتنا به اخلاق باشد، عدالتخواهی‌اش ظالمانه است.

سوم. مطالبه‌گری کور: مطالبه‌گری  کدام ممکن است به‌دلیل برای‌های عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر ملاحظه نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مصادیق را فریاد می‌تدریجی، مطالبه‌اش کور است. این مانکن مطالبه‌گری  چون دلیل برای‌ها را نمی‌بیند، امکانات فهم دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرع را ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرع را جای دستور را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاملاً برعکس فریاد می‌تدریجی. چنین مطالبه‌گری  تنها به حداقل یک دادزن تقلیل می‌یابد.

چهارم. مطالبه‌گری خیال‌انگیز: مطالبه‌گری  خیال‌انگیز، آرمانگرایی با بیرون واقع‌سوراخ بینی است. افرادی که بی‌اعتنا به واقعیت‌ها برای حضور در آرمان‌ها، فریاد می‌کشند، سهم بالایی در ناامیدی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران دارند. این دسته کمک می‌کنند غرض دشمن محقق شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌هم ناامیدی اجتناب کرده اند اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت است.

پنجم. مطالبه‌گری در بن‌بست: مطالبه‌گری  کدام ممکن است در آن هیچ راه‌رفع مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متکی بر واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناسی حاضر نمی‌شود، مطالبه‌گری در بن‌بست است؛ مدلی کدام ممکن است هیچ روزنه روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافی اجتناب کرده اند امکان اصلاح نماد نمی‌دهد.

ششم. مطالبه‌گری کاریکاتوری: این مانکن مطالبه‌گری  ساده سیاهی‌ها را می‌بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات دیدن سیاهی همراه با شکوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی‌ها را ندارد. اجتناب کرده اند منظر این مطالبه‌گری  آدم‌ها هر دو صفرند هر دو عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هر خطا شمر می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جز معصوم کسی در دایره جبهه حق نمی‌ماند.

هفتم. مطالبه‌گری  شتابزده: مطالبه‌گری کدام ممکن است هرچه دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرچه دستش رسید را اوج انگشت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آنکه نسبت {به درستی} آن علم پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل تدریجی، انگشت به افشاگری می‌زند.

هشتم. مطالبه‌گری سوپرمنی: مطالبه‌گری کدام ممکن است هدفش تنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مشهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممبر است. اکثریت اینها مطالبه‌گری  هدف آخرین‌اش اینجا است کدام ممکن است بتمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوپرمن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای این مد امتحان شده می‌تدریجی همه نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضایی را تعطیل راه اندازی شد تدریجی به همان اندازه اجتناب کرده اند شخصی عالی قهرمان انگشت‌ساز بسازد.

نهم. مطالبه‌گری جذاب: اکثریت اینها مطالبه‌گری  عالی فریب عظیم برای تحمیل خطای ادراکی است، چرا‌کدام ممکن است همراه خود مونتاژ تعمیم‌های ناروا، عالی جزء مصداق را گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کل تعمیم می‌دهد. این مانکن مطالبه‌گری  فرآیند بی نظیر خناسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌های شیطانی است کدام ممکن است همراه خود جدا هم قرار‌دادن تعدادی از مصداق امتحان شده می‌کنند همه‌‌عامل را سیاه تصویر کنند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام؛ اگر قرار باشد این ۹ خطای فاحش را در یک واحد گزاره چکیده کنم چنین {خواهد بود}: اگر سطح بالا عالی مطالبه را گذاشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام رمز و راز اجتناب کرده اند قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت انقلاب عصبانی شد، بدانیم کدام ممکن است به اسم عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالتخواهی، عظیم‌‌ترین ظلم را رقم زده‌ایم. فرقی هم نمی‌تدریجی نیت‌مان عدالتخواهی هر دو انقلابی‌گری هر دو اصولگرایی هر دو اصلاح‌طلبی است؛ هرچه باشد مخرج مشترکش، طاغوت است ولاغیر.

انتهای پیام/

 
این مطلب را برای صفحه اول سریع کنید