۱.۹ میلیون سهامدار عدالت به شماره شبا فرصت نداده اند/ ۲ روز فرصت برای اعلام شماره شبا۱.۹ میلیون سهامدار عدالت حتی شماره شبا را هم نداده اند، بنابراین سود بازده سهام عدالت در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که به ترتیب در سال ۱۳۷۸ و ۱۴۰۰ به حساب سایر سهامداران عدالت واریز شده است، برای آنها واریز نشده است. سود با شرکت سپرده گذاری مرکزی بوده است. .