۱۲ میلیون و ۸۰۰ جوان مجرد در کشور وجود دارد – تجارت نیوز۱۲ میلیون و ۸۰۰ جوان مجرد در کشور وجود دارد – تجارت نیوز