۱۶ میلیارد تومان جریمه برای سه نفر حقیقی به دلیل سوء استفاده از اجاره اطلاعات یک شرکت بورسی صادر شده است.به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس، علاوه بر معاون زمان سرمایه گذاری شرکت و سه نفر از بازرگانان بر اساس اطلاعات محرمانه دریافتی از معاونت شرکت، چهار نفر دیگر نیز شناسایی شدند. محکوم به اتهام به اتهام “کمک به معاملات بر اساس اطلاعات نهایی” به جای چهار ماه حبس به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.