۳ کمیته افزایش حقوق را بررسی می کنند

جزئیات طرح تناسب حقوق کارکنان دولت و مستمری بگیران کشوری و ارتش در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب شد و سه کمیته شامل بازنشستگان، کارمندان و منابع تشکیل شد.

پست ۳ کمیته بررسی افزایش حقوق ظاهر شد اول تجارت نیوز.