۴ نکته با توجه به ۱۲۳ دقیقه اجتناب کرده اند بیانات مقام معظم مدیریت

خبرگزاری فارس – نظر – مهدی فضلی: سخنرانی صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دقیقه ای مقام معظم مدیریت در دیدار همراه خود جمعی اجتناب کرده اند نظام تشکیل اطلاعات فوق العاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوعی بود کدام ممکن است هر کدام حرف های زیادی برای ادعا کردن داشت، با این حال این تذکر تنها «تعدادی از مورد شاید محیط ای است». اجتناب کرده اند دیدگاه، با این حال اجتناب کرده اند دیدگاه نویسنده” .

نکته اول: رئیس معظم انقلاب در نیمه اول این بیانات به رویداد ماه مبارک رمضان، همراه خود استناد به بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ آیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعا، اطلاعات اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را مطرح کردند.

ممکن است قصد ندارم نشانگرهای زیر را تکرار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این بسنده می کنم کدام ممکن است این بخش اجتناب کرده اند گفتار او کدام ممکن است تقریباً در اکثر گفتارهای تولید دیگری (گرچه محدودتر) او تقریباً قابل استفاده (گرچه محدود) است، اولاً تسلط اوست. اجتناب کرده اند قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق دعایی کدام ممکن است به آشنایی بیش از حد آنان همراه خود متون مقدس باز می گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثانیاً بیانگر تعابیر «ناب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی وقفهً» مستقیم اجتناب کرده اند این متون است کدام ممکن است آرم اجتناب کرده اند مورد توجه قرار گرفت مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدیع به این متون اصیل دینی نیز دارد. ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه توانایی نوک ناپذیر قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف را آرم می دهد!
نکته دوم: تأکید همزمان بر پاسخگویی در قبال افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند در نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند پاسخگویی در قبال خداوند.

«خوب نکته اینجا است کدام ممکن است ما به رژیم جمهوری اسلامی «مقام» می گوییم. {ما می گوییم} به فرماندهی. پاسخگویی پذیری یعنی چه؟ این یعنی ما زیر پرس و جو گذشت ایم. اجتناب کرده اند چی؟ می پرسیم چه کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه نکردیم.

بعد از همه در آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات سیاسی جهان به این «سوال» «دشواری افراد» می گویند، با این حال اجتناب کرده اند این بعدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر «سؤال خدا» است. این موضوع در جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری دارد. بعد از همه دشواری افراد هم حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند ارکان افراد سالاری دینی است، بافت پاسخگویی در قبال افراد یکی اجتناب کرده اند ارکان نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد سالاری است، با این حال خیلی مهمتر اجتناب کرده اند آن بافت پاسخگویی در گذشته اجتناب کرده اند تجهیزات.

این عبارت مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق، دیدگاه نظام افراد سالار دینی را به افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز این نظام همراه خود سایر دموکراسی ها را دلیل می دهد.

بعد از همه ماهیت ستون بودن افراد در افراد سالاری دینی همراه خود ستون بودن در دموکراسی های رایج جهان مشخص است کدام ممکن است جایگزین عکس را برای افزایش می طلبد.

در عین جاری، «ضرب و شتم بافت پاسخگویی در مخالفت با خداوند ۹ تنها به معنای تضعیف بنیان دموکراسی، اما علاوه بر این آسانسور ، از نیاز الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواست خداوند ضامن مصالح دقیق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی آنان است. ” حساسیت به حقوق افراد.

نکته سوم: امام خمینی در خطبه های شخصی در رویداد های مختلف مورد پاداش قرار گرفت.

بعید است بتوانیم در کل سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال قبلی سخنانی اجتناب کرده اند آیت الله خامنه ای بیابیم کدام ممکن است در آن اجتناب کرده اند پدر مingسس کبیر جمهوری اسلامی ایران یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل نشود. این علاوه بر این خطبه های فراوان حضرت پاپ له است کدام ممکن است در آن حضرت صدر را تجلیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب امام خمینی را تبیین می تدریجی.

این خصلتی کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب متمایز کردند، به صورت جداگانه علاوه بر این ابراز شیفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارادت a فوق العاده به امام راحل، نشان دادن بر شخصی جنونی، اخلاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم امتیازات جسمی نیز دارد!

به دوستان جبهه انقلاب هم پیشنهاد می کنم کدام ممکن است اجتناب کرده اند دیگرانی کدام ممکن است دچار تغییر ذهنی شدند هر دو اجتناب کرده اند حساسیت های انقلابی شان کاسته شده نباید پیش بینی داشت کدام ممکن است به مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند خمینی غول پیکر پایبند باشند، هرچند این گروه گاهی عقب {می ماند}. امام پنهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان ابزار استفاده می تدریجی! با این حال علاقمندان به انقلاب نگذارند شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند پدر مingسس انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند بین برود.

همه باید بدانیم کدام ممکن است آفتاب مکتب امام خمینی(ره) شکسته نشده دهنده راه نورانی انقلاب {خواهد بود}.

نکته چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی: رئیس معظم انقلاب {در این} بیانات همراه خود ردیابی به ۲ عملکرد مانترا نهایی یعنی داده ها اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی فرمودند: حق همراه خود آنهاست. در برخی اشیا چنین است، به این تکنیک کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن فناوری باکلاس تر باشد، نیروی انسانی کمتری می خواست است. برخی پرسیدند: این چطور است؟ ممکن است پاسخ این است این را دارم

ممکن است قصد ندارم به ماهیت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ های مقام معظم مدیریت به انقلاب بپردازم، ملت خوب امر نهادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها خوب الگوی است. ثانیاً: به این انتقادات ملاحظه می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها صادقانه برخورد می تدریجی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مظاهر آن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوه های عکس دارد.

خداوند وجود انقلاب اسلامی نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را به برکت رئیس فرزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزانه به همان اندازه مقدمه منجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصلح جهانی محافظت تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید