۶ کاری کدام ممکن است اشخاص حقیقی "همراه خود اعتقاد به نفس کم" دراینستاگرام می کنند!گروهی اجتناب کرده اند محققین رفتار اینترنت، رفتار حدود ۲ هزار جوان در آمریکا را مورد بیانیه قرار داد.