۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه را پوشش می دهد با لینک – تجارت نیوز


۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه را پوشش می دهد با لینک – تجارت نیوز