۹۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک است (عکس)دریاچه ارومیه دومین دریاچه نمک جهان است که در سال های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی مواجه بوده است که امسال به دلیل عدم تخصیص حق آبه دریاچه از سدها، خشکسالی و کاهش سطح آب را با مشکل مواجه کرده است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و عدم تکمیل تونل انتقال آب به دریاچه، بیش از ۹۵ درصد آن کاملاً خشک است. با افزایش خطر خشک شدن کامل دریاچه ارومیه و وقوع این فاجعه زیست محیطی، کارشناسان پیش بینی طوفان و وزش باد شدید به شعاع صدها کیلومتری را می دهند که احتمالاً اکثر شهرهای شمالی، مرکزی و حتی شمالی – شرق کشور را فرا خواهد گرفت. کشور از جمله تهران از جمله راهکارهای فوری برای نجات دریاچه ارومیه می توان به اختصاص حق آبه دریاچه ارومیه از سدهای حوضه آبریز آن و تکمیل پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه، بهسازی پل میانی دریاچه ارومیه اشاره کرد. و طرح بذرپاشی زمستانه.