۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستندرئیس کل دادگستری استان بازخوانی تفکر علمی و جهادی و انقلابی شهید بهشتی برای مدیران استان را یکی از برنامه های دادگستری دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها از جمله اداره کل اجرا می شود. فرهنگ و جهت گیری اسلامی.